Bayernfauna: Lepidoptera: Familie Blastobasidae

Kat.-Nr.Art
1481Blastobasis glandulella G. V. Riley, 1871
1480Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
1483Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
1484Hypatopa inunctella (Zeller, 1839)
1485Hypatopa segnella (Zeller, 1873)